Zasady etyczne obowiązujące psychologa

2 czerwca 2022
  1. Strona główna
  2. Blog AgendaPro Health
  3. Zasady etyczne, którymi powinien kierować się ...

Kodeks etyczny definiuje się jako zbiór tych zasad i wartości, które modulują i ustanawiają kodeksy postępowania dla grupy ludzi lub, alternatywnie, dla grupy profesjonalistów. Przypomnijmy, że etyka to pojęcie związane z moralnością i rozróżnieniem tego, co jest dobre, a co złe, zgodnie z wcześniej ustalonymi kategoriami w danym społeczeństwie.

W ten sposób kodeksy etyczne stanowią rodzaj obowiązkowej regulacji dla grupy, dla której zostały stworzone. Niektóre z najczęstszych praktyk ujętych w kodeksie etycznym lub kodeksie postępowania to m.in. niedyskryminacja, szacunek i poufność, nieujawnianie informacji poufnych.

Ogólnie rzecz biorąc, normy określone w kodeksie etycznym mogą być powiązane z normami prawnymi. Jednak głównym celem kodeksu etycznego jest utrzymanie pewnych wytycznych dotyczących wykonywania określonego zawodu lub uregulowanie społecznie i moralnie akceptowalnego postępowania w firmie lub stowarzyszeniu w ramach przepisów prawnych.

W przypadku psychologów mamy do czynienia z zawodem, w którym ze względu na charakter tego zawodu obowiązują określone zasady etyczne. Psychologowie często znajdują się w sytuacjach, w których dochodzi do znacznego nadużycia zaufania; mogą również znaleźć się w okolicznościach, w których muszą rozważyć, jak postąpić i czy ta decyzja będzie właściwa, czy też nie, ponieważ może mieć konsekwencje dla pacjenta lub jego otoczenia.

W tym sensie kodeks etyczny psychologa ma na celu zapewnienie ochrony osobom korzystającym z tego rodzaju usług. Służy ona również jako swego rodzaju przewodnik lub wsparcie dla psychologa przy podejmowaniu decyzji, w której może pojawić się dylemat etyczny.

Z drugiej strony, należy podkreślić, że wszyscy psychologowie, niezależnie od tego, czy ich praca jest ukierunkowana na działalność kliniczną, przemysłową, badawczą, doradczą czy edukacyjną, muszą przestrzegać tego samego kodeksu postępowania i etyki, ponieważ ich zawód wiąże się z odpowiedzialnością i możliwymi konsekwencjami w różnych sferach życia ludzkiego i społecznego.

Choć kodeksy etyczne różnią się w zależności od ustawodawstwa poszczególnych krajów, podstawowe zasady etycznego zaangażowania, którymi powinien kierować się każdy psycholog, są zasadniczo następujące:

  • Odpowiedzialna opieka: oznacza to, że psycholog powinien wykazywać szczere zainteresowanie i troskę o dobro osoby, która prosi go o pomoc lub jej potrzebuje, podobnie jak w przypadku każdej grupy, rodziny czy społeczności. Zasada ta wiąże się również z unikaniem możliwych szkód dla pacjenta, jego bliskich i środowiska.
  • Szacunek dla godności człowieka: zasada ta odnosi się do szacunku, jaki psycholog, jako empatyczny profesjonalista, powinien mieć dla innych. Bez względu na niepewność i charakter sytuacji osobistej lub innych osób, psycholog nie może wydawać sądów wartościujących na temat swojego otoczenia. Przeciwnie, powinien podchodzić do ludzi z empatią i okazywać troskę o ich sytuację.
  • Odpowiedzialność wobec społeczeństwa: tak jak psycholog ma obowiązki i pożądane kodeksy postępowania w swoim środowisku pacjent-psycholog, tak samo musi mieć obowiązki i kodeksy postępowania wobec społeczeństwa, w którym żyje. W tym sensie psycholog, który jest społecznie odpowiedzialny wobec swojego środowiska i swojej społeczności, będzie tworzył najlepsze praktyki dla swoich pacjentów.
  • Uczciwość w relacjach: wartości takie jak szczerość, empatia, unikanie osądów osobistych lub wartościujących mają fundamentalne znaczenie dla uniknięcia konfliktu interesów w relacji psycholog-pacjent. Dla każdego psychologa bardzo ważne jest, aby potrafił podchodzić do sytuacji zewnętrznej z poczuciem uczciwości.

Krótko mówiąc, obowiązkiem każdego psychologa jest świadczenie usług w ramach odpowiedzialności, empatii, a ponadto zachowanie honorowej postawy, w której buduje środowisko zaufania, niezbędne do skutecznego leczenia (w przypadku psychologów zajmujących się poradnictwem, psychologią kliniczną i wychowawczą) lub do konstruowania spójnych i społecznie odpowiedzialnych analiz (w przypadku psychologów zajmujących się psychologią społeczną lub innymi dziedzinami badań).

image

Monika Gawlik

Redakcja wortalfryzjerski.pl